Hfd OnzeSchool

Wie is Wie?

Ons team enthousiaste leerkrachten bestaat uit:

 

Ellen Beyens, directie
Suzy Hannes, secretaresse
Chantale Smeyers, zorgcoördinator, zorgleerkracht
 

Stéphanie Polaster, leerkracht bewegingsopvoeding LS

Lief Willems, Bewegingsopvoeding KS, zorgleerkracht KS

   
   Veerle Sterckx, klasleerkracht IK
   Sabine Vangeel, kinderverzorgster

 

Op de Beeck, klasleerkracht 1KA

   Aline Dierckxens, klasleerkracht 1KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemie Vangorp, klasleerkracht 2KA

  Michelle Damen, klasleerkracht 3KA

  Elize Sauvillers, klasleerkracht 3KB
  Anke Hofkens, klasleerkracht 2KB
Greet Vlerken, klasleerkracht 1A

Miet Van Eyck, klasleerkracht 1A, ondersteuning 6A
Gonda Moons, klasleerkracht 1B
Anja Vandoninck, ondersteunende leerkracht 2e en 3e leerjaar
Sofie Brosens, klasleerkracht 2A
Gonda Vervoort, klasleerkracht 3A
 
Els Verschueren, klasleerkracht 4A
David Vervoort, klasleerkracht 4B
Lieve Vrins, klasleerkracht 5A
Marc Vaesen, leerkracht 5A, ICT-coördinator, preventieadviseur
  Sarah Van de Wouwer, klasleerkracht 5B

 

 

Karine Vanlommel, klasleerkracht 6A
 

Zorg op school

Naast Onze school is een zorgende school. Elk kind krijgt zorg op eigen niveau. Dit gebeurt in de eerste plaats in de klas door de klasleerkracht. Zorgbreed werken betekent dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen de basis vormen om te werken aan hun ontwikkeling. De leerkrachtn hanteren didactische werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk, zelstandig werk, groepswerk enz. Door differentiatie (ieder kind zo dicht mogelijk bij zijn naaste ontwikkeling) begleiden de klasleerkrachten de kinderen.

Naast die werking zijn er ook zorgleerkrachten werkzaam. Ook al is een kind normaal begaafd, toch kan het wel eens leermoeilijkheden krijgen op gebied van bv. taal, rekenen, of… D.m.v. een kindvolgsysteem en andere bijkomende toetsen trachten wij de leerproblemen zo vlug mogelijk op te sporen. In onderling overleg wordt er dan beslist of het kind kan geholpen worden door de zorgleerkracht.

De zorgleerkracht werkt op drie niveaus:

- begeleiding van de kinderen (in de klas of buiten de klas)

- ondersteuning van de leerkrachten (in de klas of via overleg)

- coördineren van het zorgbeleid op schoolniveau.

Multi Disciplinair Overleg (MDO): het zorgteam in actie!

Er is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leerkracht, de directie en het begeleidende CLB. Dit overleg gebeurt driemaal per schooljaar naar aanleiding van rapporten, afname van LVS-testen of op vraag van de leerkracht. Het kan zijn dat u na zo'n intern overleg (wij noemen het MDO of Multi Disciplinair Overleg) uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven.

Kinderen met bepaalde leermoeilijkheden kunnen getest worden door het CLB. Wanneer overwogen wordt om een kind in de zorgklas op te nemen of te laten testen, worden de ouders steeds tijdig op de hoogte gebracht. Soms wordt er voor bepaalde problemen een handelingsplan opgesteld waarbij ook de hulp van de ouders thuis gevraagd wordt. Ook in dat geval wordt u uitgenodigd op een informatiegesprek vooraf.

Niveaulezen en leesplezier

Omdat we rekening willen houden met elk kind afzonderlijk, organiseren wij gedurende het hele schooljaar per leerjaar extra Leesactiviteiten.

In het eerste leerjaar starten wij daarmee in de loop van het tweede trimester. Met behulp van vrijwillige leesouders lezen de kinderen 2 keer per week een halfuurtje in kleine leesgroepjes.

De leerlingen van het tweede leerjaar oefenen wekelijks, samen met een leerling van het vijfde of zesde leerjaar. Door dit systeem van peer tutoring of tandemlezen willen we het leesplezier van de kinderen bevorderen en hen voorbereiden op het begrijpend lezen aan de hand van leesstrategieën.

De leerlingen van het derde en het vierde leerjaar hebben wekelijks een lesuurtje ‘leesklas’ bestaande uit een variatie van leerrijke leesactiviteiten.

U kan uw kind ook helpen op het juiste niveau te lezen:in de openbare bibliotheek vindt u een uitgebreid assortiment boeken voor de verschillende leesniveaus. Ook in onze schoolbib heeft uw kind de kans om elke week een boek gratis te ontlenen.

Extra Muros

Onze meest bekende extra muros-activiteit is wellicht de tweejaarlijkse bosklassen van de derde graad. Om de twee jaar trekken onze vijfde- en zesdeklassers de derde week van september op openluchtklas met VOK, de vereniging openluchtklassen van het katholiek basisonderwijs. Ze verblijven er in domaine La Sapinière te   Sart-lez-Spa.
Gedurende deze week wordt het gewone lessenrooster doorbroken. Actief leren komt dan op de eerste plaats. Er wordt heel wat tijd uitgetrokken voor natuurexploratie en teambuilding. Deze groepsbevorderende activiteit kan dan ook pas slagen indien alle kinderen eraan kunnen/mogen deelnemen. Vanaf het schooljaar voordien wordt met een spaaractie gestart.

Voor deelname aan een meerdaagse extra-murosactiviteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteit. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die eendaagse uitstappen.

Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen zij dat vooraf schriftelijk aan de school te melden. Bij een meerdaagse activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.
Bij uitstappen dragen de leerlingen steeds het oranje sjaaltje van de school!

Ouderraad

De ouderraad heeft sinds kort ook een eigen website. Je vindt deze hier!

De ouderraad van onze school is een VZW die wil bijdragen tot een optimale samenwerking tussen de ouders en de school.  Langs de ene kant gebeurt dat door een klankbord te zijn voor de ouders. Er wordt dan ook naar gestreefd om voor elke klas een afgevaardigde in de ouderraad te hebben. Als er problemen rijzen in een klas of iemand heeft een superidee om de werking op de school nog aangenamer te maken, dan kan dat via de contactpersoon van die klas op de vergadering van de ouderraad worden voorgelegd.

Langs de andere kant ondersteunt de ouderraad de activiteiten van de school door een helpende hand te bieden en/of financieel tussen te komen :

Schoolfeest (mede-organisatie en assistentie)

carnavalsfeest ( zorgen voor muziek en zelfgebakken wafels)

sinterklaasfeest (zorgen voor goedgevulde snoepzakken en assistentie)

Pasen (paaseitjes voor elk kind)

Grootouderfeest (zorgen voor koffiekoeken en drank, zaal en keuken)

Receptie 6e leerjaar (bediening van de genodigden met hapjes en drankjes)

Bosklassen 5e en 6e leerjaar (financiële bijdrage per kind)

Studiereis Antwerpen/Brussel 5e en 6e leerjaar (busvervoer betalen)

Jaarlijks vast budget voor de klassen om vrij te besteden aan didactisch materiaal of extra speelgoed

De broodnodige inkomsten worden gehaald uit twee grote activiteiten, waarbij de ouderraad op de hulp van het ganse schoolteam kan rekenen : midwinterfeest (elke 1ste zaterdag na sinterklaas) ontbijtactie (zondag rond vaderdag 19 maart.

Naast het bekostigen van de jaarlijks terugkerende uitgaven (zie hierboven) probeert de ouderraad een ‘spaarpotje’ aan te leggen voor grotere projecten waarvoor binnen de school vaak het budget ontbreekt. Zo kochten wij de afgelopen jaren :

fietsenrekken

nieuw turnmateriaal

multimedia materiaal voor elke klas (CD-speler, koptelefoons, CD-roms, TV-‘s …)

nieuwe stereo-installatie

...

Al deze realisaties komen tot stand dankzij een goed draaiende ouderraad met een 20-tal vaste leden, die ongeveer vijf keer per jaar samenkomen. Tijdens, voor en na de activiteiten kan de ouderraad gelukkig rekenen op het voltallige schoolteam en vele helpende ouders en grootouders. Voelt u zich geroepen om er deel van uit te maken ? Graag ! Heeft u geen zin in vergaderen, maar wil u wel graag komen helpen ? Dat kan ! Zit u met een probleem ? Contacteer ons ! Heeft u een fantastisch idee ? Laat het niet koud worden ! Weet ons te vinden via de contactpersoon van de klas van uw kind (info bij de juf/meester) of via één van de bestuursleden :

voorzitter:

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Gie kempen

Tom Gebruers

Tinne Wellens

Carl Bertels